024.7305.5588

Trung tâm hỗ trợ khách hàng

Để sắp xếp các yêu cầu hỗ trợ và phục vụ bạn tốt hơn, chúng tôi sử dụng hệ thống yêu cầu hỗ trợ. Mỗi lần hỗ trợ được chỉ định một số yêu duy nhất mà bạn có thể sử dụng để theo dõi tiến trình và phản hồi trực tuyến. Để bạn tham khảo, chúng tôi cung cấp toàn bộ lưu trữ và lịch sử của tất cả các yêu cầu hỗ trợ của bạn. Cần có địa chỉ email hợp lệ để gửi một yêu cầu.

Yêu cầu hỗ trợ mới

Vui lòng cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt nhất. Để cập nhật một yêu cầu đã gửi trước đó, vui lòng đăng nhập.

Yêu cầu hỗ trợ mới

Kiểm tra yêu cầu

Chúng tôi lưu trữ lịch sử của tất cả các yêu cầu hỗ trợ của bạn cùng với trạng thái xử lý của nó.

Kiểm tra yêu cầu

Be sure to browse our Frequently Asked Questions (FAQs) before opening a ticket

Hãy đợi 1 chút!

Hãy đợi 1 chút... Việc này sẽ kéo dài trong 1 giây!