024.7305.5588

Frequently Asked Questions

Sản phẩm này có thể hỗ trợ bao nhiêu người họp cùng lúc, tại bao nhiêu điểm cầu?

CloudMERO hỗ trợ lên tới hàng trăm người tham gia vào họp vì có thể kết nối cùng lúc 25 điểm cầu khác nhau. Đây là con số vượt trội so với các giải pháp tương tự trên thị trường.


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!