024.7305.5588

Frequently Asked Questions

Có cần cài đặt phần mềm CloudMERO để sử dụng hay không?

Người dùng không cần cài đặt phần mềm để tham gia cuộc họp cũng như quản trị các cuộc họp. Việc khởi tạo cuộc họp nhanh trực tuyến được thực hiện dễ dàng trong vòng 15 giây. Người tham gia cũng chỉ cần truy cập một đường link để vào họp.


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!