024.7305.5588

Frequently Asked Questions

CloudMERO có gì nổi bật hơn các giải pháp họp trực tuyến khác trên thị trường?

CloudMERO đem tới một thay đổi mang tính cách mạng so với các giải pháp phần cứng cũng như phần mềm hiện có trên thị trường: chúng tôi KHÔNG tính phí trên mỗi điểm cầu, KHÔNG cần đầu tư phòng họp đắt tiền và KHÔNG yêu cầu cài đặt phần mềm.
Tuỳ thuộc vào nhu cầu số lượng cuộc họp trực tuyến của doanh nghiệp mình, bạn có thể lựa chọn các gói giải pháp phù hợp với nhu cầu của mình.
Help Topics: CloudMero - Meeting CloudMero - Meeting / Giới thiệu chung về CloudMERO


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!