024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Cloudclass-Giáo viên] 3. Thư viện câu hỏi

Hệ thống cung cấp chức năng lưu trữ thư viện câu hỏi cho giáo viên. Giáo viên có thể xem tất cả các câu hỏi của mình trong hệ thống, thêm mới, chỉnh sửa, xóa câu hỏi của mình. Để đến thư viện câu hỏi nhấn menu Câu hỏi -> Danh sách câu hỏi.
image

Hệ thống hỗ trợ 5 loại câu hỏi:
  • Câu hỏi dài: Câu hỏi do học viên trực tiếp nhập câu trả lời, và giáo viên sẽ chấm điểm phần trả lời đó.
  • Câu hỏi ngắn: Câu hỏi do học viên trả lời và hệ thống chấm điểm dựa trên đáp án mà người tạo câu hỏi đã nhập trước đó.
  • Câu hỏi 1 đáp án đúng: Câu hỏi có nhiều lựa chọn và chỉ chọ được 1 đáp án
  • Câu hỏi nhiều đáp án đúng: Câu hỏi có nhiều đáp án và chọn được nhiều đáp án
  • Câu hỏi nối: Câu hỏi nối 2 cột tương ứng để được đáp án đúng
Giáo viên có 2 cách để thêm câu hỏi.
  • Thêm 1 câu hỏi bằng tay
image

  • Thêm nhiều câu hỏi bằng file excel theo mẫu định sẵn
image


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!