024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Cloudclass-Giáo viên] 2. Quản lý tài khoản

Thông tin của tôi
Đây là khu vực chứa các thông tin cá nhân của người đang sử dụng hệ thống.
Bước thực hiện:
 • Bước 1: Hover qua tên tài khoản hiển thị menu lựa chọn
 • Bước 2: Click [Tài khoản của tôi]
image

Chỉnh sửa thông tin cá nhân
Chức năng cho phép người dùng thay đổi 1 số thông tin cá nhân: ảnh đại diện, ngày sinh, giới thiệu bản thân…
Sau khi truy cập vào trang thông tin cá nhân ở 2.1, người dùng chỉnh sửa các thông tin cơ bản.

image


Các chức năng của hệ thống:
 • Khu menu cập nhật thông tin
 • Form chỉnh sửa thông tin
Cập nhật ảnh
 • Bước 1: Chỉnh sửa ảnh đại diện click [Cập nhật ảnh]
image

 • Bước 2: Chọn ảnh từ máy tính
Xem trước ảnh đại diện:

image

 • Bước 3: Click [Lưu] để cập nhật ảnh
Chỉnh sửa thông tin chung
 • Bước 1: Click [Thông tin chung] để chỉnh sửa thông tin cơ bản
 • Bước 2: Chỉnh sửa thông tin mong muốn
 • Bước 3: Click [Lưu] để lưu thông tin chung
Cập nhật mật khẩu mới
 • Bước 1: Click [Đổi mật khẩu] để sang trang đổi mật khẩu
image
 • Bước 2: Cập nhật mật khẩu
 • Bước 3: Click [Lưu] để lưu mật khẩu mới


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!