024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 5. Lộ trình công danh

Lộ trình công danh hiểu đơn giản là sự cam kết của doanh nghiệp đối với nhan viên về tương lai của họ , để nhân viên có thể phát huy hết khả năng của mình, giúp doanh nghiệp ổn định về mặt nhân sự và kinh doanh.

Vì vậy tính năng Lộ trình công danh được xây dựng để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.
em danh sách lộ trình trong hệ thống nhấn menu Lộ trình công danh.

image

Tạo mới lộ trình công danh

image

  • Bước 1: Nhấn Thêm lộ trình công danh
  • Bước 2: Nhập tên lộ trình
  • Bước 3: Chọn phòng ban, đối tượng áp dụng
  • Bước 4: Thêm tiến trình vào lộ trình
  • Bước 5: Nhấn Lưu lộ trình


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!