024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 1. Bắt đầu sử dụng hệ thống

Sử dụng tài khoản được cấp để đăng nhập vào hệ thống.
Đăng nhập bằng tài khoản: sử dụng tài khoản được cấp để đăng nhập
  • Bước 1: Gõ link đăng nhập cho quản lý đào tạo
  • Bước 2: Nhập username , password
  • Bước 3: Nhấn [Đăng nhập]
image Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!