024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Giáo viên] 5. Các thông tin khác

  1. Lịch dạy
Giáo viên có thể thoi dõi lịch dạy lớp trực tuyến của mình bằng chức năng lịch dạy để đảm bảo không bị sót lịch dạy với học viên.
Để xem chi tiết lịch dạy nhấn menu Lớp học trực tuyến -> Lịch dạy của tôi.
image

2. Chương trình đào tạo trong hệ thống
Giáo viên có quyền xem danh sách các chương trình đào tạo công khai trong hệ thống.
Giáo viên xem danh sách chương trình:
image

Giáo viên xem chi tiết 1 chương trình:
image

Giáo viên vào học thử 1 chương trình:
image

3. Quy định từ phòng đào tạo
Để xem các quy định về điều khoản sử dụng, trách nhiệm và quyền lợi của giáo viên, giáo viên đến trang Quy định giáo viên để biết thêm chi tiết.

image Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!