024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Giáo viên] 4. Quản lý kết quả thi

  1. Danh sách kết quả thi
Để xem danh sách kết quả thi của học viên trong hệ thống, giáo viên nhấn menu Kết quả thi.
Tại đây giáo viên có thể lọc kết quả thi theo lớp, theo học viên và xem chi tiết kết quả thi.

image

2. Chấm thi
Đối với các đề thi có câu hỏi dài thì cần giáo viên chấm điểm. Để chấm thi, giáo viên thực hiện theo các bước sau:

image

  • Bước 1: Nhấn menu Chấm thi
  • Bước 2: Chọn đề thi cần chấm nhấn nút Chấm thi
  • Bước 3: Chấm điểm đúng/ sai và ghi nhận xét về câu trả lời cho học viên
  • Bước 4: Nhấn Hoàn thành


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!