024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Giáo viên] 3. Thư viện câu hỏi

Hệ thống cung cấp chức năng lưu trữ thư viện câu hỏi cho giáo viên. Giáo viên có thể xem tất cả các câu hỏi của mình trong hệ thống, thêm mới, chỉnh sửa, xóa câu hỏi của mình. Để đến thư viện câu hỏi nhấn menu Câu hỏi -> Danh sách câu hỏi.

image

Hệ thống hỗ trợ 5 loại câu hỏi:
  • Câu hỏi dài: Câu hỏi cho phép học viên nhập đáp án và giáo viên chấm điểm
  • Câu hỏi ngắn: Câu hỏi cho phép học viên nhập đáp án và hệ thống chấm điểm dựa trên đáp án của người tạo câu hỏi nhập vào.
  • Câu hỏi 1 đáp án đúng: Câu hỏi có nhiều lựa chọn, học viên chỉ được chọn 1 đáp án.
  • Câu hỏi nhiều đáp án đúng: Câu hỏi có nhiều lựa chọn, học viên được chọn nhiều đáp án
  • Câu hỏi nối: Câu hỏi yêu cầu học viên phải nối 2 cột tương ứng để được đáp án đúng.
Giáo viên có 2 cách để thêm câu hỏi.
  • Thêm 1 câu hỏi bằng tay
image

  • Thêm nhiều câu hỏi bằng file excel theo mẫu định sẵn
image
 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!