024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Giáo viên] 1. Bắt đầu sử dụng hệ thống

Khi vào đường link của hệ thống, nếu chưa đăng nhập thì người dùng sẽ được chuyển hướng về trang đăng nhập của hệ thống. Tại đây, cán bộ đào tạo đăng nhập trong tab Giảng viên.

image

Đăng nhập bằng tài khoản: sử dụng tài khoản được cấp để đăng nhập
  • Bước 1: Chọn tab đăng nhập [Giảng viên]
  • Bước 2: Nhập username, password
  • Bước 3: Nhấn [Đăng nhập]
Sau khi đăng nhập thành công, sẽ được chuyển hướng truy cập vào trang danh sách khóa học trên hệ thống. Giao diện trang chủ sau khi đăng nhập.

image Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!