024.7305.5588

Sản phẩm Đào Tạo Nội Bộ

Sản phẩm Đào Tạo Nội Bộ

Frequently Asked Questions

 1. [Giáo viên] 1. Bắt đầu sử dụng hệ thống  
 2. [Giáo viên] 2. Quản lý tài khoản  
 3. [Giáo viên] 3. Thư viện câu hỏi  
 4. [Giáo viên] 4. Quản lý kết quả thi  
 5. [Giáo viên] 5. Các thông tin khác  
 6. [Học viên] 1. Bắt đầu sử dụng hệ thống  
 7. [Học viên] 2. Quản lý tài khoản  
 8. [Học viên] 3. Tiến trình học tập của tôi  
 9. [Học viên] 4. Thông tin khác  
 10. [Phòng đào tạo] 1. Bắt đầu sử dụng hệ thống  
 11. [Phòng đào tạo] 10. Danh mục  
 12. [Phòng đào tạo] 11. Bài giảng Video  
 13. [Phòng đào tạo] 12. Bài giảng Scorm  
 14. [Phòng đào tạo] 13. Bài giảng xapi  
 15. [Phòng đào tạo] 14. Giáo trình và tài liệu  
 16. [Phòng đào tạo] 15. Ngân hàng câu hỏi đơn  
 17. [Phòng đào tạo] 16. Ngân hàng câu hỏi nhóm  
 18. [Phòng đào tạo] 17. Bài tập về nhà  
 19. [Phòng đào tạo] 18. FAQ chương trình đào tạo  
 20. [Phòng đào tạo] 19. Mẫu khảo sát  
 21. [Phòng đào tạo] 2. Quản lý người dùng  
 22. [Phòng đào tạo] 20. Lớp học  
 23. [Phòng đào tạo] 21. Khóa học  
 24. [Phòng đào tạo] 22. Đợt thi  
 25. [Phòng đào tạo] 23. Phê duyệt đăng ký khóa học  
 26. [Phòng đào tạo] 24. Kết quả thi / kiểm tra  
 27. [Phòng đào tạo] 25. Kết quả bài tập về nhà  
 28. [Phòng đào tạo] 26. Kết quả khảo sát chương trình học  
 29. [Phòng đào tạo] 27. Lộ trình công danh  
 30. [Phòng đào tạo] 28. Gửi thông báo tới người dùng  
 31. [Phòng đào tạo] 29. Lịch sử gửi thông báo  
 32. [Phòng đào tạo] 3. Quản lý học liệu  
 33. [Phòng đào tạo] 30. Buổi học trực tuyến  
 34. [Phòng đào tạo] 31. Lịch dạy trực tuyến  
 35. [Phòng đào tạo] 32. Phê duyệt xin nghỉ lớp trực tuyến  
 36. [Phòng đào tạo] 33. Bảo lưu học tập  
 37. [Phòng đào tạo] 34. HV vào lớp trực tuyến muộn  
 38. [Phòng đào tạo] 35. GV vào lớp trực tuyến muộn  
 39. [Phòng đào tạo] 36. Giáo viên đánh giá / nhận xét lớp trực tuyến  
 40. [Phòng đào tạo] 37. Học viên đánh giá / nhận xét lớp trực tuyến  
 41. [Phòng đào tạo] 38. Chất lượng thiết bị học viên  
 42. [Phòng đào tạo] 39. Quy định giáo viên  
 43. [Phòng đào tạo] 4. Quản lý khóa học - lớp học  
 44. [Phòng đào tạo] 40. Cài đặt ngày nghỉ cho lớp học  
 45. [Phòng đào tạo] 41. Quản lý chứng chỉ  
 46. [Phòng đào tạo] 42. Phôi chứng chỉ  
 47. [Phòng đào tạo] 43. Đánh giá chương trình của học viên  
 48. [Phòng đào tạo] 44. Học viên  
 49. [Phòng đào tạo] 45. Giáo viên  
 50. [Phòng đào tạo] 46. Phòng đào tạo  
 51. [Phòng đào tạo] 47. Sơ đồ tổ chức phòng ban  
 52. [Phòng đào tạo] 48. Chức vụ  
 53. [Phòng đào tạo] 49. Danh mục chủ đề  
 54. [Phòng đào tạo] 5. Lộ trình công danh  
 55. [Phòng đào tạo] 50. Chủ đề  
 56. [Phòng đào tạo] 51. Phê duyệt chủ đề  
 57. [Phòng đào tạo] 52. Quản lý thông tin sai phạm  
 58. [Phòng đào tạo] 53. Thành viên diễn đàn  
 59. [Phòng đào tạo] 54. Định nghĩa báo cáo sai phạm  
 60. [Phòng đào tạo] 55. Tình trạng học tập của học viên  
 61. [Phòng đào tạo] 56. Kết quả học tập của học viên]​  
 62. [Phòng đào tạo] 57. Tiến độ học tập học tập của học viên]  
 63. [Phòng đào tạo] 58. Kết quả khảo sát chương trình  
 64. [Phòng đào tạo] 59. Báo cáo khóa học  
 65. [Phòng đào tạo] 6. Báo cáo thống kê  
 66. [Phòng đào tạo] 60. Báo cáo các lớp theo khóa  
 67. [Phòng đào tạo] 61. Báo cáo chức danh  
 68. [Phòng đào tạo] 62. Báo cáo theo đơn vị  
 69. [Phòng đào tạo] 63. Báo cáo học viên mỗi lớp  
 70. [Phòng đào tạo] 64. Báo cáo kết quả đào tạo  
 71. [Phòng đào tạo] 65. Báo cáo huân chương  
 72. [Phòng đào tạo] 66. Lịch sử lớp học trực tuyến  
 73. [Phòng đào tạo] 67. Tin tức  
 74. [Phòng đào tạo] 68. Sự kiện  
 75. [Phòng đào tạo] 69. Mẫu Email  
 76. [Phòng đào tạo] 70. Mẫu thông báo  
 77. [Phòng đào tạo] 71. Cài đặt gửi Email và thông báo  
 78. [Phòng đào tạo] 72. Quy định đạt huân chương  
 79. [Phòng đào tạo] 73. Thông tin công ty  
 80. [Phòng đào tạo] 8. Môn học  
 81. [Phòng đào tạo] 9. Đề thi  

« Go Back

Please Wait!

Please wait... it will take a second!