024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 67. Tin tức

Xem danh sách tin tức, quản lý đào tạo đi đến menu [Tin tức, sự kiện] -> [Tin tức]

image

Để thêm mới tin tức, thực hiện như sau:
image

  • Bước 1: Nhấn [Thêm tin tức]
  • Bước 2: Nhập thông tin form tin tức
  • Bước 3: Click [Lưu] hoàn tất.
Để chỉnh sửa thông tin tin tức nhấn [Cập nhật]. Đối với tin tức bị khóa thì người dùng không thể xem được tin tức đó. Ngoài ra hệ thống hỗ trợ tìm kiếm, sắp xếp và lọc tin tức


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!