024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 66. Lịch sử lớp học trực tuyến

Để xem lịch sử lớp học trực tuyến, quản lý đào tạo đi đến menu [Báo cáo] -> [Lịch sử lớp học trực tuyến]

image


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!