024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 65. Báo cáo huân chương

Để xem báo cáo huân chương, quản lý đào tạo đi đến menu [Báo cáo] -> [Báo cáo huân chương].
image


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!