024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 64. Báo cáo kết quả đào tạo

Để xem báo cáo kết quả đào tạo, quản lý đào tạo đi đến menu [Báo cáo] -> [Báo cáo kết quả đào tạo]. Giao diện màn hình "Báo cáo kết quả đào tạo
image

Xem báo cáo kết quả đào tạo bằng cách Click [Chọn khóa học và chương trình] -> Chọn khóa học -> Hiển thị màn hình "Báo cáo kết quả đào tạo"
image Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!