024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 63. Báo cáo học viên mỗi lớp

Để xem báo cáo học viên theo lớp, quản lý đào tạo đi đến menu [Báo cáo] -> [Báo cáo học viên mỗi lớp]. Giao diện màn hình "Báo cáo học viên mỗi lớp"image

Xem báo cáo học viên theo bằng cách Click [Chọn lớp học] -> Chọn tên lớp -> Hiển thị màn hình "Báo cáo học viên mỗi lớp"
image Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!