024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 62. Báo cáo theo đơn vị

Để xem báo cáo kết quả học tập theo đơn vị, quản lý đào tạo đi đến menu [Báo cáo] -> [Báo cáo chức danh]. Giao diện màn hình "Báo cáo tổng hợp theo đơn vị"
image

Xem báo cáo tổng hợp theo đơn vị bằng cách Click [Chọn cấp đơn vị] -> Chọn tên cấp -> Hiển thị màn hình "Báo cáo tổng hợp theo đơn vị"
image Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!