024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 60. Báo cáo các lớp theo khóa

Để xem báo cáo của lớp học theo khóa, quản lý đào tạo đi đến menu [Báo cáo]-> [Báo cáo các lớp theo khóa]
image Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!