024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 59. Báo cáo khóa học

Để xem báo cáo của khóa học, quản lý đào tạo đi đến menu [Báo cáo]-> [Báo cáo khóa học]

image Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!