024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 58. Kết quả khảo sát chương trình

Để xem kết quả khảo sát chương trình, quản lý đào tạo đi đến menu [Báo cáo] -> [Kết quả khảo sát chương trình]. Giao diện màn hình "Kết quả khảo sát chương trình"
image

Xem kết quả khảo sát chương trình bằng cách Click [Chọn chương trình] -> Chọn tên chương trình -> Hiển thị màn hình "Báo cáo kết quả khảo sát"
image
 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!