024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Học viên] 2. Quản lý tài khoản

 1. Thông tin của tôi
Đây là khu vực chứa các thông tin cá nhân của người đang sử dụng hệ thống.
 • Bước 1: Hover qua tên tài khoản hiển thị menu lựa chọn
 • Bước 2: Click [Tài khoản của tôi]
image
2. Chỉnh sửa thông tin
Chức năng cho phép người dùng thay đổi 1 số thông tin cá nhân: ảnh đại diện, phòng ban, chức vụ, ngày sinh, giới thiệu bản thân…
Sau khi truy cập vào trang thông tin cá nhân ở 2.1, học viên chỉnh sửa các thông tin cơ bản.

image

Đổi ảnh đại diện
 • Bước 1: Chỉnh sửa ảnh đại diện click [Cập nhật ảnh]
 • Bước 2: Hiển thị cửa sổ chọn ảnh từ máy tính
Xem ảnh:

image

 • Bước 3: Click [Lưu] để cập nhật
Chỉnh sửa thông tin chung
 • Bước 1: Click tab [Thông tin chung] để chỉnh sửa thông tin cơ bản
 • Bước 2: Chỉnh sửa thông tin mong muốn
image

 • Bước 4: Click [Lưu] để lưu thông tin chung
Đổi mật khẩu
 • Bước 1: Click [Đổi mật khẩu] để sang trang đổi mật khẩu
image

 • Bước 2: Nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới, nhắc lại mật khẩu mới
 • Bước 3: Click [Lưu] để lưu mật khẩu mới
3. Lộ trình công danh
Học viên có thể xem lộ trình công danh của mình đã được quản lý đào tạo cài đặt bằng cách nhấn tab Lộ trình công danh. Tại đây, học viên có thể xem chi tiết lộ trình công danh của mình.

image
 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!