024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 57. Tiến độ học tập học tập của học viên]

Để xem tiến độ học tập của học viên, quản lý đào tạo đi đến menu [Báo cáo] -> [Tiến độ học tập của học viên]
image Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!