024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 55. Tình trạng học tập của học viên

Để xem tình trạng học tập của các học viên, quản lý đào tạo đi đến menu [Báo cáo] -> [Tình trạng học tập của học viên]
image Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!