024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 54. Định nghĩa báo cáo sai phạm

Định nghĩa các nội dung vi phạm trong diễn đàn giúp các thành viên có thể áp dụng để báo xấu đối với các nội dung không phù hợp hoặc các đối tượng vi phạm trong diễn đàn.image

Để thêm mới định nghĩa báo cáo sai phạm, thực hiện như sau:
image

  • Bước 1: Click [Thêm mới]
  • Bước 2. Nhập lý do sai phạm
  • Bước 3: Nhập mô tả (nếu có)
  • Bước 4: Click [Lưu] hoàn tất Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!