024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 53. Thành viên diễn đàn

Các tài khoản trong hệ thống sẽ tự động được thêm vào trở thành thành viên của diễn đàn với quyền mặc định là Member. Xem danh sách tài khoản thành viên diễn đàn:image

Đối với thành viên mới được thêm vào hệ thống, ta có thể thêm vào diễn đàn theo các bước sau:
  • Bước 1: Nhấn [Thêm thành viên]
  • Bước 2: Chọn tài khoản mới của hệ thống
  • Bước 3: Nhập tên hiển thị của thành viên trong diễn đàn
  • Bước 4: Chọn quyền cho thành viên
  • Bước 5: Upload ảnh đại diện cho thành viên
  • Bước 6: Nhấn [Lưu]
image

Để chỉnh sửa tài khoản diễn đàn, click vào icon chỉnh sửa bên cạnh tên tài khoản.
Để khóa/ mở khóa 1 tài khoản diễn đàn, click nút [Active/ Deactive]. Đối với tài khoản member bị khóa thì không thể sử dụng các chức năng trong diễn đàn.


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!