024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 52. Quản lý thông tin sai phạm

Các thông tin bị báo cáo bao gồm: người dùng, chủ đề, bình luận. Tại đây các Mod sẽ xem xét và xử lý các thông tin bị báo cáo: khóa bài viết, khóa tài khoản diễn đàn của tác giả bài viết hoặc tác giả bình luận …image

Xử lý báo cáo:
image


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!