024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 51. Phê duyệt chủ đề

Đối với các Danh mục chủ đề được cấu hình cài đặt cần phê duyệt chủ đề/ bình luận trước khi công khai thì khi thành viên tạo chủ đề hoặc bình luận trong chủ đề thuộc danh mục này đều phải qua phê duyệt trước khi công khai cho các tài khoản khác nhìn thấy. Các đối tượng thành phần cần phê duyệt được quản lý tại đây:

image

Mod phê duyệt các chủ đề, bình luận thuộc danh mục chủ đề mà mình quản lý.
Thực hiện phê duyệt:

  • Bước 1: Nhấn [Phê duyệt] trên đối tượng cần phê duyệt
  • Bước 2: Nhập lý do từ chối phê duyệt (nếu từ chối, nếu không bỏ qua bước này)
  • Bước 3: Nhấn [Từ chối] nếu không cho phép công khai, nhấn [Duyệt] nếu cho phép công khai
Hệ thống phân loại thông tin phê duyệt thành Chủ đề và Bình luận giúp các Mod dễ dàng phê duyệt thông tin, và có thể phê duyệt lại khi cần thiết.


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!