024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 49. Danh mục chủ đề

Danh mục chủ đề là các chuyên mục phân loại của bài viết. Các danh mục này sẽ do Mod tạo ra và quản lý. Giao diện quản lý danh mục chủ đề:image

>> Để thêm danh mục, ta thực hiện theo các bước sau:
image
  • Bước 1: Nhấn [Thêm danh mục]
  • Bước 2: Chọn danh mục cha, nếu bạn muốn tạo 1 danh mục con thuộc 1 danh mục cha đã có (hệ thống chỉ hỗ trợ danh mục 2 cấp)
  • Bước 3: Nhập tên danh mục
  • Bước 4: Nhập mô tả cho danh mục
  • Bước 5: Chọn Mod quản lý cho danh mục
  • Bước 6: Chọn phạm vi phòng ban, đơn vị được phép truy cập vào danh mục diễn đàn này
  • Bước 7: Cài đặt phê duyệt chủ đề, phê duyệt bình luận trước khi công khai
  • Bước 8: Nhấn [Lưu] để hoàn thành
>> Để chỉnh sửa thông tin danh mục nhấn [Cập nhật]. Đối với danh mục bị khóa thì Member không thể tạo và xem chủ đề trong danh mục này. Ngoài ra hệ thốn hỗ trợ tìm kiếm, sắp xếp và lọc danh mục.


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!