024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 48. Chức vụ

Để xem danh sách chức vụ trong hệ thống, đi đến menu [Quản lý người dùng] -> [Chức vụ]
image

Để thêm mới một chức vụ, thực hiện các bước sau:image

  • Bước 1: Click [Thêm chức vụ mới]
  • Bước 2: Nhập tên chức vụ
  • Bước 3: Nhập Alias
  • Bước 4. Nhập Level
  • Bước 5. Click [Lưu] hoàn tất


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!