024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Học viên] 1. Bắt đầu sử dụng hệ thống

  1. Bắt đầu sử dụng hệ thống
Khi vào đường link của hệ thống, nếu chưa đăng nhập thì người dùng sẽ được chuyển hướng về trang đăng nhập của hệ thống. Tại đây nhân viên đăng nhập trong tab Học viên.

image
a. Đăng nhập bằng tài khoản: sử dụng tài khoản được cấp để đăng nhập
  • Bước 1: Chọn tab đăng nhập [Học viên]
  • Bước 2: Nhập username, password
  • Bước 3: Nhấn [Đăng nhập]
image

b. Đăng nhập bằng tài khoản Google: sử dụng tài khoản Google đăng nhập vào hệ thống.
  • Bước 1: Chọn tab đăng nhập [Học viên]
  • Bước 2: Nhấn [Đăng nhập bằng Google]
image

Nếu là lần đầu tiên đăng nhập, sẽ có thông báo yêu cầu cho phép truy cập thông tin, click [Cho phép] để tiếp tục.
Sau khi đăng nhập thành công, sẽ được chuyển hướng truy cập vào trang danh sách khóa học của tôi. Giao diện trang chủ sau khi đăng nhập:

image Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!