024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 47. Sơ đồ tổ chức phòng ban

Một tổ chức được chia thành nhiều khối và phòng ban, mỗi ban sẽ có nhiều chức vụ khác nhau. Chức năng này giúp quản lý hệ thống lại cơ cấu của tổ chức dưới dạng cây.

Các chức năng chính:image

  • Thêm/ sửa/ xóa phòng ban
  • Thêm/ sửa/ xóa chức vụ
  • Thêm/ xóa/ chuyển phòng ban cho người dùng
image

  • Thêm/ xóa chương trình học cho 1 phòng ban
image


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!