024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 46. Phòng đào tạo

Để xem danh sách toàn bộ phòng đào tạo trong hệ thống, đi đến menu [Quản lý người dùng] -> [Phòng đào tạo]
image

Để thêm mới một tài khoản phòng đào tạo, thực hiện như sau:image
  • Bước 1: Click [Thêm phòng đào tạo mới]
  • Bước 2: Nhập đầy đủ các trường thông tin bắt buộc
  • Bước 3: Click [Lưu] hoàn tất.


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!