024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 45. Giáo viên

Tương tự với Quản lý học viên, Quản lý giáo viên là một trong những chức năng chính của Quản lý đào tạo. Tại đây, quản lý có thể xem danh sách toàn bộ giáo viên trong hệ thống bằng cách vào menu [Quản lý người dùng] -> [Giáo viên]image

Với chức năng thêm giáo viên mới có 2 cách để thêm:
  • Thêm một giáo viên bằng form thông tin bằng cách click [Thêm giáo viên mới]image

  • Thêm nhiều giáo viên bằng upload file excel theo định dạng mẫu bằng cách Click [Import tài khoản
image
Sau khi thêm mới tài khoản giáo viên, giáo viên đó sẽ nhận được email thông báo được tạo tài khoản trong hệ thống.
Ngoài ra, quản lý đào tạo có quyền reset mật khẩu, xóa hoặc khóa tài khoản giáo viên.


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!