024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 44. Học viên

Quản lý học viên là một trong những chức năng chính của Quản lý đào tạo. Tại đây, quản lý có thể xem danh sách toàn bộ học viên trong hệ thống bằng cách vào menu [Quản lý người dùng] -> [Học viên]
image

Với chức năng thêm học viên mới có 2 cách để thêm:
  • Thêm một học viên bằng form thông tin bằng cách click [Thêm học viên mới]
image

  • Thêm nhiều học viên bằng upload file excel theo định dạng mẫu bằng cách Click [Import tài khoản]image
Sau khi thêm mới tài khoản học viên, học viên đó sẽ nhận được email thông báo được tạo tài khoản trong hệ thống.
Ngoài ra, quản lý đào tạo có quyền reset mật khẩu, xóa hoặc khóa tài khoản học viên.


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!