024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 43. Đánh giá chương trình của học viên

Để xem đánh giá chương trình học của học viên, quản lý đào tạo vào menu [Vận hành đào tạo] -> [Đánh giá chương trình của học viên]
image Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!