024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 42. Phôi chứng chỉ

Để xem danh sách phôi chứng chỉ, quản lý đào tạo vào menu [Vận hành đào tạo] -> [Phôi chứng chỉ]
image

Để thêm phôi chứng chỉ mới, thực hiện như sau:image

  • Bước 1: Click [Thêm phôi chứng chỉ mới]
  • Bước 2: Nhập tên phôi
  • Bước 3: Nhập mô tả (nếu có)
  • Bước 4: Thực hiện upload phôi mới
  • Bước 5: Click [Lưu]


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!