024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 41. Quản lý chứng chỉ

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ điện tử do phòng đào tạo cấp. Để xem danh sách chứng chỉ đã cấp cho học viên, đi đến menu [Vận hành đào tạo] -> [Quản lý chứng chỉ].
image

>> Các bước thực hiện để cấp chứng chỉ cho học viên, thực hiện như sau
image

  • Bước 1: Click [Cấp chứng chỉ cho học viên]
  • Bước 2: Chọn chứng chỉ cần cấp
  • Bước 3: Chọn học viên cần cấp chứng chỉ
  • Bước 4: Click [Hoàn thành] cấp chứng chỉ


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!