024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 40. Cài đặt ngày nghỉ cho lớp học

Để cài đặt ngày nghỉ cho lớp học, quản lý đào tạo đi đến menu [Vận hành đào tạo]-> [Cài đặt ngày nghỉ cho lớp học]
image

Các bước cài đặt ngày nghỉ, thực hiện như sau:image
  • Bước 1: Click [Thêm ngày nghỉ]
  • Bước 2: Chọn ngày nghỉ => Lưu thông tin ngày nghỉ thành công. Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!