024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 39. Quy định giáo viên

Để cấu hình quy định cho giáo viên, quản lý đào tạo đi đến menu [Vận hành đào tạo] -> [Quy định giáo viên]


Các bước cấu hình quy định giáo viên, thực hiện như sau:
image

  • Bước 1: Click [Chỉnh sửa]
  • Bước 2: Nhập nội dung quy định.
  • Bước 3. Click [Lưu] hoàn tất.


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!