024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 38. Chất lượng thiết bị học viên

Để xem log kiểm tra thiết bị học viên, vào menu [Vận hành đào tạo]-> [Chất lượng thiết bị học viên]
image Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!