024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 37. Học viên đánh giá / nhận xét lớp trực tuyến

Để xem đánh giá / nhận xét lớp trực tuyến của học viên, quản lý đào tạo đi đến menu [Vận hành đào tạo]-> [Học viên đánh giá / nhận xét lớp trực tuyến]
image

 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!