024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 36. Giáo viên đánh giá / nhận xét lớp trực tuyến

Để xem đánh giá / nhận xét lớp trực tuyến của giáo viên, quản lý đào tạo đi đến menu [Vận hành đào tạo]-> [Giáo viên đánh giá / nhận xét lớp trực tuyến]
image Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!