024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 34. HV vào lớp trực tuyến muộn

Để xem danh sách học viên vào lớp trực tuyến muộn, quản lý đào tạo đi đến menu [Vận hành đào tạo]-> [HV vào lớp trực tuyến muộn]
image Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!