024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 33. Bảo lưu học tập

Để xem yêu cầu bảo lưu học tập của học viên, quản lý phòng đào tạo vào menu [Vận hành đào tạo]-> [Bảo lưu học tập]. Tại đây quản lý có thể phê duyệt yêu cầu xin bảo lưu của học viên
image

Các bước phê duyệt yêu cầu bảo lưu thực hiện như sau:
image
  • Bước 1: Chọn yêu cầu cần phê duyệt
  • Bước 2: Click [Duyệt] -> Hiển thị màn hình phê duyệt yêu cầu bảo lưu
  • Bước 3. Chọn option quyết định từ phòng đào tạo.
  • Bước 4. Nhập nội dung ghi chú (nếu có)
  • Bước 5. Click [Gửi] quyết định phê duyệt.


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!