024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 32. Phê duyệt xin nghỉ lớp trực tuyến

Để xem các yêu cầu xin nghỉ buổi học trực tuyến của học viên / giáo viên, vào menu [Vận hành đào tạo] -> [Phê duyệt xin nghỉ lớp trực tuyến].
image

>> Đối với các yêu cầu xin nghỉ của học viên, hệ thống sẽ tự động duyệt. Nhưng đối với yêu cầu xin nghỉ hay yêu cầu đăng ký dạy bù của giáo viên thì cần được phòng đào tạo phê duyệt.
 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!