024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 29. Lịch sử gửi thông báo

Để xem lịch sử phòng đào tạo đã gửi thông báo đến người dùng, vào menu [Vận hành đào tạo] -> [Lịch sử gửi thông báo]
image
 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!