024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 28. Gửi thông báo tới người dùng

Phòng đào tạo có thể gửi thông báo cho 1 hoặc nhiều người dùng trong hệ thống. Phòng đào tạo đi đến menu [Vận hành đào tạo] -> [Gửi thông báo tới người dùng] để thực hiện gửi thông báo theo các bước sau:image
  • Bước 1: Nhập tiêu đề thông báo
  • Bước 2: Chọn mẫu thông báo
  • Bước 3: Nếu không chọn mẫu thông báo, có thể nhập nội dung thông báo theo hướng dẫn, hoặc chỉnh sửa mẫu thông báo có sẵn
  • Bước 4: Chọn tài khoản được nhận thông báo
  • Bước 5: Nhấn [Lưu] để gửi thông báo


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!