024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 27. Lộ trình công danh

Lộ trình công danh hiểu đơn giản là sự cam kết của doanh nghiệp đối với nhân viên về tương lai của họ , để nhân viên có thể phát huy hết khả năng của mình, giúp doanh nghiệp ổn định về mặt nhân sự và kinh doanh.Vì vậy tính năng Lộ trình công danh được xây dựng để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.
Để xem danh sách lộ trình trong hệ thống nhấn menu [Vận hành đào tạo] -> [Lộ trình công danh].image

Tạo mới lộ trình công danh, thực hiện các bước sau:
image
  • Bước 1: Nhấn [Thêm lộ trình công danh]
  • Bước 2: Nhập tên lộ trình
  • Bước 3: Chọn phòng ban, đối tượng áp dụng
  • Bước 4: Thêm tiến trình vào lộ trình
  • Bước 5: Nhấn [Lưu lộ trình].


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!